ചെങ്കണ്ണ് ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരാത്ത വിധം മാറും . ഇതൊരു തുള്ളി ഇറ്റിച്ചാൽ മതി .

ചെങ്കണ്ണ് ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരാത്ത വിധം മാറും . ഇതൊരു തുള്ളി ഇറ്റിച്ചാൽ മതി .
ഇന്ന് പലരിലും കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചെങ്കണ്ണ് . കാട്ടിലൂടെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി മൂലം കണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ചെങ്കണ്ണ് . എന്നാൽ ഈ അസുഖത്തെ വേരോടെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയെ പരിചയപ്പെടാം . നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാകാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുകാം എന്ന് നോകാം .

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ , മുരിങ്ങ മരത്തിന്റെ വേര് ഭാഗത്തെ തൊലി എടുത്ത് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക . ശേഷം ഇടികളിൽ ഈ തൊലി നന്നായി ചതെച്ചെടുക്കുക . ശേഷം കിട്ടുന്ന നീരെടുത്ത് ഓരോ തുള്ളി വീതം കണ്ണിൽ ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക . ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ണുകൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം . മാത്രമല്ല , ഒരു തവണ മാത്രം ഇപ്രകാരം ചെയ്‌താൽ ചെങ്കണ്ണ് എന്ന അസുഖം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് . https://youtu.be/XQ6TEolcdlA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *