ഈ പച്ച തുണി വച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 10 ദിവസത്തിനകം പണം വരും ! ഒഴുകി വരും

ഈ പച്ച തുണി വച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 10 ദിവസത്തിനകം പണം വരും ! ഒഴുകി വരും. നമുക്ക് വളരെ അധികം ധനം തരുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു കുബേര സഞ്ചിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും അറിവുണ്ടായിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാനത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അതികം ധനം കുബേര ദേവൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ധനം തരുന്ന കുബേര സഞ്ചി എങ്ങിനെ നിര്മിച്ചെടുക്കാം എന്നത് പരിശോധികം ഇതിലൂടെ…

 

ആദ്യം തന്നെ ഒരു പച്ച തുണി എടുക്കുക. പച്ച പട്ടു തുണി ആണ് എങ്കിൽ അത്യുത്തമം. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക. പച്ച തുണിയിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഒരു സഞ്ചി നിശ്ചിത സ്ഥാനത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ധനം വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. പണത്തിന്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ ആകും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. വീഡിയോ കാണു.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *