കേരളത്തിലെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ…!

കേരളത്തിലെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ…! ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ അതികം അപകടരമായുള്ള ജീവികൾ ആണ് പാമ്പ് എന്നത്. ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോന്നായി സവിശേഷതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പാമ്പുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിത്യേകത ആണ് വെനം അഥവാ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അതികം വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ ഉണ്ടെകിലും അതിൽ വളരെ അധികം പേടിക്കേണ്ട ഇല്ലങ്കിൽ കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന പാമ്പുകൾ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ ആണ് എന്ന് ഇത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

 

ഒന്നാമതായി അണലി ആണ്. ഇതിനു വട്ട കൂര എന്നും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിൽക്കാറുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയിൽ പോലും അണലികളെ ധാരാളം ആയി കാണുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കടി ഏറ്റു മരണ പെടുന്നത് അണലി കാരണം ആണ് എന്ന് പറയാം. വലിയുടെ കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ വൃക്കകളെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയി ബാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ആയി മൂർഖൻ ആണ്. അണലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പാമ്പുകടി ഏറ്റു മരണപ്പെടുന്നത് മൂർഖൻ മൂലം ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *