അരിയുടെ കൂടെ ഉണങ്ങിയ ഈ ഇല ചേർത്ത് ദിവസവും തല കഴുകിയാൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ഇരട്ടിയായി മുടി വളരും .

അരിയുടെ കൂടെ ഉണങ്ങിയ ഈ ഇല ചേർത്ത് ദിവസവും തല കഴുകിയാൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ഇരട്ടിയായി മുടി വളരും .
ഇന്ന് പൽ ആളുകുമാർഹികം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ. ഇന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിനു തന്നെ ബാധിക്കുന്നു . സ്ത്രീകളിലും , പുരുഷന്മാരിലും ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി ഈ പ്രശ്നം കാണപ്പെടുന്നു .

 

 

തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള വിറ്റാമിനിസിന്റെ കുറവും , മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ അധികം കാരണമാകുന്നു . എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി മാറ്റി എടുക്കാനായി സാധിക്കും . വളരെ അധികം ഗുണമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മുക്ക് കിട്ടുന്നത് . മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിലൂടെ മാറുന്നതാണ് . അരിയുടെ കൂടെ ഒരു ഇല ചേർത്താൽ ഈ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം . ഈ ഒറ്റമൂലി ചേർത്ത് ദിവസവും തല കഴുകിയാൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് നാല് ഇരട്ടിയായി മുടി വളരും . ഇതെങ്ങനെ തയ്യറാകാം എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/a2OVVcBARU8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *