പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഇടി മിന്നലിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..! (വീഡിയോ)

ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ…! ഈ ലോകത്തു ഒട്ടനവധി തരത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുക എന്നത് വളരെ അധികം വിരളമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് ക്യാമറയിലും മറ്റും ഒക്കെ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന അപൂർവമായ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. അങ്ങനെ നടന്ന കുറച്ചു സംഭവങ്ങൾ ക്യാമെറായി പകരിത്യത്തിനെ തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക.

അതിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. അതിൽ ഒരേ സമയത്തു നാല് ഇടിമിന്നൽ വന്നു കൊണ്ട് പതിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവതം വളരെ അതികം വിസ്തൃതിയിൽ പുകയുന്ന കാഴ്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ കൗതുകം ഒരു ഡോറിന്റെ ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന സമയത് ഇത്തരത്തിൽ ഇലെക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ആണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *