വീട്ടിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒഴിവാക്കാനുള്ള 3 വഴികൾ ഇവയാണ്…!

വീട്ടിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒഴിവാക്കാനുള്ള 3 വഴികൾ ഇവയാണ്…! പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചും ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും അത് പോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയി പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. അത് സമാപന വിശ്വാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ല. ഒട്ടു മിക്ക്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഊർജങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അകാല മരണവും അത് പോലെ തന്നെ ശവ സംസ്കാര ചടങ്ങകൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അത് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആഗ്രഹം നിലനിന്നു കൊണ്ട് മരണ പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ആത്മാവ് പ്രീതയോനിയിൽ അകപ്പെടുന്നത്.

ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ഇതിനെപറ്റി വളരെ അധികം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രേതങ്ങൾ ആയി മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഊർജം നിത്യേന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് പോലെ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഒക്കെ പല രീതിയിലൊക്കെ ആയി തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഊർജം എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഈ ഒരു സാനിധ്യം തന്നെ ആണ് ഈ ശക്തികളും. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി വീട്ടിൽ നിന്നും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *