ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആമയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആമയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! ആമകളെ കാണാത്തവർ ആയി ഈ ലോകത്തു ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ഥംർന്ന സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ ആമകളും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ കാരാമാ, വെള്ളാമ, നക്ഷത്ര അമ്മ എന്നിങ്ങനെ കുറെ അതികം വകബദ്ധങ്ങളോടും പേരുകളോടും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ആമകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷിണി നേരിടുന്ന ഒരു ജീവി ആമയാണ് എന്ന് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്റെ ചൂഷണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് നക്ഷത്ര ആമകൾ തന്നെ ആണ്.

മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ ഉള്ള തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആമകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ എല്ലാം വളരെ അധികം വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ആമയെ ഇവിടെ കണ്ടത്തിയിരിക്ക് ആണ്. മറ്റുള്ള ആമകളെ അപേക്ഷിച്ചു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ആമ ഇതാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയവർ പറയുന്നത്. അതും ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെക്കാളും ഒക്കെ ഉയരത്തിൽ ആണ് ഇതിന്റെ പുറം തോട് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ വലിയ ആമയെ നിങ്ങൾക് ഇ എവിടെയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *