കണ്ണേറ് കിട്ടൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എങ്ങനെ മാറ്റാം .

കണ്ണേറ് കിട്ടൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എങ്ങനെ മാറ്റാം .
നമ്മുടെ നാട്ടി വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണേറ് കിട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് . ദൃഷ്ടി ദോഷം എന്നും ഈ ദോഷത്തെ പറയുന്നു . ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആണ് കണ്ണേറ് കിട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് . നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ഈ ദോഷത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് . പല ആളുകൾക്കും കണ്ണേറ് കിട്ടൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് . ഈ ഒരു ദോഷം മനുഷ്യർക്ക്‌ കൂടാതെ മൃഗങ്ങൾക്കും , മരങ്ങൾക്കും , നാം നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വരെ ബാധിക്കുന്നതാണ് .

 

 

എന്നാൽ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ പലരും അന്തവിശ്വാസമെന്നു പറയുന്നു . എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറാനായി ഒളിഞ്ഞും , തെളിഞ്ഞും പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് .പല ആളുകളും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ദൃഷ്ടി ദോഷം കിട്ടാതിരിക്കാനായി കോലം വക്കുന്നതും , ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറക്കുന്നതും നാം കാണുന്നതാണ് . അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ വളരെ അധികം മോശമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുക . എന്നാൽ ഇത്തരം ദോഷനാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശദമായി പറയുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കാണാവുന്നതാണ് . വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/6szgZs6laQo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *