മുട്ടയോടു കൂടി ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…!

   
 

മുട്ടയോടു കൂടി ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…! ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കുറെ അതികം മുട്ട ഇട്ടു കൊണ്ട് അടയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി ഇരിക്കുന്നത്. മൂർഖൻ പമ്പ് പലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയി പല വീടുകളിൽ നിന്നും പിടി കൂടുന്നത് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും മുട്ട ഇട്ടു കൊണ്ട് അടയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടത്തുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ വളരെ വിരളം ആയി തന്നെ ആയിരിക്കും. മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ പൊതുവെ പ്രജനനം നടത്തുന്നതിനും അത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടകൾ ഇടുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആള്താമസം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആണ്.

 

 

അത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളുടെയോ ഒക്കെ കടന്നു കയറ്റം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും നിറച്ചു മുട്ടകളോടെ ഒരു വമ്പൻ വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു മൂർഖനെ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കാണു.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *