മുടി മുകളിൽ ഇരുന്നു താഴോട്ടു ഒരേ അളവിൽ വളരും കഷണ്ടിയിൽ കൊഴിഞ്ഞ മുടി വീണ്ടും വളരാനും ഒരാഴ്ചയിൽ – Fallen hair grows back in a week

മുടി മുകളിൽ ഇരുന്നു താഴോട്ടു ഒരേ അളവിൽ വളരും കഷണ്ടിയിൽ കൊഴിഞ്ഞ മുടി വീണ്ടും വളരാനും ഒരാഴ്ചയിൽ .Fallen hair grows back in a week

ഇന്ന് വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ . അതുപോലെ തന്നെ താരനും പേൻ ശല്ല്യവും . ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥമാകുന്നതാണ് . എന്നാൽ നമ്മുക്ക് താരനും പേനും അകറ്റി മുടി പോയ ഭാഗത്ത് പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് തഴച്ചു വരാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടിപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ..

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ , നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി എടുത്ത ചെറുചെന വിത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണ ചേർക്കുക . ശേഷം കറ്റാര്വാഴയും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ് . തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണു ഈ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുക എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടിപ്പ് ശരിയായി തലയിൽ നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക . 10 മിനിറ്റ് ശേഷം കഴുകി കളയാം . ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താരൻ അകറ്റി മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി പുതിയ മുടി കിളിർത്തു വരുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/5x-4J6tCWEI

Leave a Comment