അടുക്കളയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പച്ചിലപ്പാമ്പ്..!

   
 

അടുക്കളയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പച്ചിലപ്പാമ്പ്..! പലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയി പല തരത്തിൽ ഉള്ള വിഷ പാമ്പുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പിടി കൂടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൂർഖൻ, അണലി, എന്നിവ പോലെ ഉള്ള പാമ്പുകളെ ആണ് കൂടുതൽ ആയി കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ആയാണ് ഒരു പച്ചില പാമ്പിനെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നത്. മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെ പോലെ അല്ല പച്ചില പാമ്പ്. ഇത് ഒരു മരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയുടെയോ ഒക്കെ വള്ളി ഏതു തരത്തിൽ ആണോ അത് പോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ ആയി സാധിക്കുക. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഇലകൾക്ക് ഇടയിലോ

 

 

അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയിലോ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ പെട്ടന്ന് വള്ളിയാളാണോ പാമ്പാണോ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെ അറിയാതെ പോയി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാലോ. കാരണം പച്ചില പാമ്പിന് വിഷം ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇത് കണ്ണിൽ ആണ് വന്നു കൊത്തുക. അത്തരത്തിൽ പച്ചിലകിൽ മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന പച്ചിലപ്പാമ്പിനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പിടി കൂടുവാൻ ആയി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *