അടുക്കളയിലെ ഈ കറിക്കൂട്ട് നിങ്ങളുടെ താരനെ പൂർണമായും കളയും…!

അടുക്കളയിലെ ഈ കറിക്കൂട്ട് നിങ്ങളുടെ താരനെ പൂർണമായും കളയും…! മുടി കൊഴിച്ചിലിന് മുക്കിയ കാരണ കാരൻ എന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ തന്നെ ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീത മായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടി കൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണ മാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ താരൻ തലയിൽ നിന്നും പോകാതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തലയിലെ മൊത്തം മുടിയും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും വരെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽനിന്നു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരുതി വരെ നമുക്ക് നിയന്ദ്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പലരും വിപണിയിൽ നിന്നും നല്ല വിലകൊടുത്തു ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ എന്നവിവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടോന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപിടി പൊടി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ തരാൻ അപ്പാടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവണ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതും വീട്ടിലെ കറിക്കൂട്ടുകൾ വച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *