മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുന്നു മോഹൻലാലിന് ഇത് സംഭവിക്കുമോ

ആരാധകർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്തവണയും മോഹൻലാലിന് ഒരു ഗംഭീര ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആണ് മോഹൻലാൽ ആരാധകരും മറ്റും കാത്തിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് , ആദ്യം എത്താൻ പോവുന്നത് നേര്…