എന്റെ മോശം പെരുമാറ്റമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം , എല്ലാവരും പൊറുക്കണം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ – Shine Tom Chacko about his behavior

 Tom Chacko about his behavior:- തന്റെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം തുറന്നുപറഞ്ഞ് മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ടോം ചാക്കോ. ഭീഷ്മപർവ്വം,കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വിജയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അഹങ്കാരമാണ്, കുറച്ചു കാലമായുള്ള മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് എന്നാണ് ഷൈൻ ടോം…