ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വിമാനത്തിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ…! ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വിമാനത്തിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ…!

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വിമാനത്തിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ…! കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ധ്യയിൽ സംഭവിച്ച അതെ വിമാന അപകടത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലാന്ഡിങ്ങിന് തൊട്ടു മുന്നേ വീമാനത്തിൽ തീ പടരുകയും അത്…