ഈ മരം വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടൂ – benefits of Coleus barbatus

cപറമ്പിലുമെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞികൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെടി . (Health benefits of benefits of Coleus barbatus) വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള എന്നാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക . നമ്മുടെ…